آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.nicaragua.com/
آشنایی باکشور نیکاراگوئه
http://www.intur.gob.ni/