آفتاب
آشنایی باکشور بلیز
http://www.belize.com/
اطلاعات توریستی
http://www.travelbelize.org/
اطلاعاتی کلی درباره کشور بلیز
http://www.belizenet.com/