> کشورها و اطلاعات توریستی - اسلواکی
آفتاب
آشنایی باکشور اسلواکی
http://www.slovakia.org/
معرفی کشور اسلواکی
http://www.slovensko.com
آشنایی بافرهنگ وتاریخ کشور اسلواکی
http://www.slovak.com/
اطلاعات توریستی
http://www.region.sk