> کشورها و اطلاعات توریستی - سوئد
آفتاب
آشنایی باکشور سوئد
http://www.sweden.se/
اطلاعات توریستی
http://www.visit-sweden.com
سفر به سوئد
http://www.sweden.com/index3.php