> کشورها و اطلاعات توریستی - اوکراین
آفتاب
معرفی کشور اوکراین
http://travel-2-ukraine.com
آشنایی باکشور اکراین
http://www.ukraine.org/
اطلاعات توریستی کشور اکراین
http://www.ukraine.com