> کشورها و اطلاعات توریستی - آلمان
آفتاب
اشنایی باکشور المان
http://www.germany.info/relaunch/index.html
توریسم
http://www.germany-tourism.de/