> کشورها و اطلاعات توریستی - آلبانی
آفتاب
هتلهای آلبانی
http://www.hotelalbani.it
سایت ریاست جمهوری کشور آلبانی
http://www.president.al/