آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.mongoliatourism.gov.mn/
اطلاعات کلی درباره مغولستان
http://www.kiku.com/electric_samurai/virtual_mongol/