> کشورها و اطلاعات توریستی - کامبوج
آفتاب
توریسم
http://www.cambodiaportal.com
جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کشور کامبوج
http://www.gocambodia.com