> کشورها و اطلاعات توریستی - قطر
آفتاب
اطلاعاتی کلی درباره کشور قطر
http://www.qatar-info.com
آشنایی باکشور قطر
http://www.qatar.net/