> کشورها و اطلاعات توریستی - تایلند
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.thailand.com/
آشنایی با کشور تایلند
http://sunsite.au.ac.th