> کشورها و اطلاعات توریستی - پاکستان
آفتاب
سایت خبری کشور پاکستان
http://www.pakistanlink.com/
سایت دولت پاکستان (خارجی)
http://www.infopak.gov.pk/