> کشورها و اطلاعات توریستی - اندونزی
آفتاب
توریسم
http://www.tourismindonesia.com/
آشنایی با کشور اندونزی
http://www.indonesia-tourism.com
صنایع دستی کشور اندونزی (خارجی)
http://www.indonesia-handicraft.com/index.php