> بهداشت و درمان - درماتولوژی
آفتاب
انجمن امریکایی درماتولوژی
http://www.aad.org
اطلاعاتی در مورد بیماریهاومراقبتهای پوستی
http://www.derm-infonet.com