آفتاب
درمان انواع سردرد
http://www.headachecare.com
انجمن مبارزه با سردرد در امریکا
http://www.achenet.org
درمان انواع سردرد در کانادا
http://www.headache-help.org
انجمن بین الملی مبارزه با سردرد
http://www.headaches.org
کلینیک درمان میگرن آرامش
http://www.araamesh.com/