> دانشگاه‌های خارجی - کشور نیوزیلند
آفتاب
دانشگاه Auckland
http://www.auckland.ac.nz
دانشگاه Otago
http://www.otago.ac.nz