> دانشگاه‌های ایران - استان بوشهر
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
http://www.bpums.com