> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - اسراییل
آفتاب
اشیاء باستانی ماقبل تاریخ و هنرهای معاصر
http://www.imj.org.il