> دانشگاه‌های ایران - استان آذربایجان غربی
آفتاب
دانشگاه ارومیه
http://www.urmia.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
http://www.umsu.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
http://www.iau-mahabad.ac.ir/