> دانشگاه‌های خارجی - کشور لاتویا
آفتاب
دانشگاههای لاتویا
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/latvia.htm