> دانشگاه‌های خارجی - کشور استونی
آفتاب
دانشگاه مهندسی شهر Tartu
http://www.ut.ee/