آفتاب
دانشگاه امریکایی در بلغارستان
http://www.aubg.bg/