آفتاب
لیست اسامی دانشگاهای کشور اتریش
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/austria.htm