آفتاب
دانشگاها و کالجهای کشور تایوان
http://www.allaboutcollege.com/colleges/asia/taiwan.htm