> ورزش - ورزشهای پرتاب
آفتاب
ورزشهای پرتاب در آمریکا
http://www.canthrow.com
فدراسیون ورزش پرتاب دیسک
http://www.wfdf.org