آفتاب
دانشگاه Idaho
http://www.uidaho.edu
دانشگاه های روسیه
http://www.allaboutcollege.com/colleges/asia/russia.htm