آفتاب
ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
http://www.melikamag.com
انتشارات پاورقی
http://www.pavaraghi.com