> دانشگاه‌های خارجی - کشور کویت
آفتاب
دانشگاه کویت
http://www.kuniv.edu.kw/