> دانشگاه‌های خارجی - کشور ژاپن
آفتاب
دانشگاه توکیو
http://www.u-tokyo.ac.jp
دانشگاه سوکا ژاپن
http://www.soka.ac.jp/en/index.html