آفتاب
نمایشگاههای سوئد
http://www.riksutstallningar.se
موزه های سوئد
http://vlmp.museophile.com/sweden.html