آفتاب
نشانى اينترنتى http://irangardan.com
عنوان انگليسى irangardan
عنوان فارسى انتشارات ایرانگردان
توضيحات بخش پژوهش :
شامل گروهی از متخصصین درحوزه‌های جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، معماری و شهرسازی، توریسم، فرهنگ و مردم ‌شناسی ایران هستند که در زمینه‌های مربوطه با تأکید بر جاذبه ‌های جهانگردی (توریسم) ایران برحسب انواع موضوعات و مکان‌ها به کار پژوهش می‌پردازند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader