آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.prochess.ir/
عنوان انگليسى prochess
عنوان فارسى شطرنج حرفه ای ایران
توضيحات به سایت شطرنج حرفه ای ایران خوش آمدید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader