پورتال سازمان بازرگانی استان تهران در حال ساخت می باشد .