> فرمانداری ساوره
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.saveh.gov.ir/
عنوان انگليسى saveh.gov
عنوان فارسى فرمانداری ساوره
توضيحات نام ساوه خلاصه شده نام سه آوه یعنی سه آب است در برابر روستای آوه که در آنجا چشمه آب و کاریز بوده است . همچنین در لغت نامه دهخدا :ساوه نام پهلوانی است تورانی که در جنگ رستم کشته شده . در فرهنگ معین نیز ساوه به معنای زر خالص شکسته و ریزه ریزه در نظر گرفته شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader