سرمایه ثابت و اشتغال ایجاد شده از اکتشاف این واحدها در کل استان به گونه ای است که با سرمایه 6718 میلیون ریال معادل 60 فرصت شغلی به وجود آمده است .