از اینکه فرصتی دست داده که بتوانم به عنوان شهردار سنندج خدمتی به مردم شریف وبا فرهنگ سنندج بکنم خدارا شکر گذارم واین مسئولیت را قبول نکرده ام مگر برای خدمت به شهر وشهرداری ورفع مشکلات موجودونیز ارتقای همه جانبه درخور برای مردم زیبا پسند وزیبافکر سنندج،امیدوارم که دراین راه خداوندمتعال نیز اینجانب را مورد لطف و مدد خود قرار دهد.