اداره کل زندانهای استان خوزستان در سال ١٣٦٥ همزمان با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها تحت عنوان اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خوزستان تشکیل شده است. این اداره کل در آغاز در محل کانون اصلاح و تربیت اهواز واقع در سه راه خرمشهر شهر اهواز مستقر بوده است.