این استان یک منطقه کوهستانی و مرتفع است که در غرب و جنوب غربی کشور در میان رشته کوههای کبیر کوه از سلسه جیال زاگرس قرار دارد از شمال به استان کرمانشاه از جنوب به قسمتی از خوزستان و کشور عراق ، از شرق به استان لرستان و از غرب به کشور عراق محدود است .