در اینجا از مسئولین صدا و سیمای لرستان که تمام سعی خود را جهت جعل اخبار زلزله انجام دادند کمال تشکر را داریم.