قزوین با مساحت تقریبی 15821کیلومتر مربع دارای 4 شهرستان 20 شهر 44 دهستان و210 آبادی می باشد .