در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند توسعه استان مطابق جداول زمان بندی دارای شاخصهای عمومی و اختصاصی تعریف شده می باشند