در راستای ساماندهی فعالیت شبکه تعاونی های عشایری و بر اساس وظائف آن برنامه ای تحت عنوان برنامه 5 ساله ساماندهی تولیدات عشایر طراحی، تنظیم و جهت اجرا توسط سازمان امور عشایر کشور به استانها ابلاغ شده است.