این استان به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، وجود خاکهای زراعی، آب فراوان، دشت ها و دره های بزرگ و حاصلخیر، دارای پیشینه درخشانی در امر کشاورزی است.