معاون وزیر نیرو در امور برق وانرژی گفت:راه اندازی بورس برق علاوه بر کشف سریع قیمت برق موجب سهولت در پیوستن به بازار جهانی برق خواهد بود.