آماده هرگونه مشاوره فنی مهندسی ، اجرا و یا مشارکت در پروژه های مخابراتی داخلی و بین المللی در مقیاس های مختلف میباشد.