> سیر جان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sirjan.org/
عنوان انگليسى sirjan
عنوان فارسى سیر جان
توضيحات منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قطب تولید و تجارت بین المللی ایران
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader