کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در عناوین کمیسیون های تخصصی . کارگروه شهرستانها . دبیرخانه کارگروه..