اسفناج گیاه بومی ایران است و از اوایل قرن نخست میلادی کم کم به نقاط دیگر دنیا راه یافت و ...