دانش آموزان برای پرواز به سوی کمال به دو بال علم و ایمان نیازمندند