ما توانستیم افرادی را که هیچ امیدی برای قبولی نداشتند را امیدوار کنیم وبه نتیجه برسانیم و شعارهای خود را عملی کنیم این افتخار را می خواهیم با شما داوطلب گرامی تکرار کنیم.